ขอยกย่องและชื่นชมความดีของเด็กชายพัทธนล ภักดีราช

ขอยกย่องและชื่นชมความดีของ ด.ช.พัทธนล ภักดีราช นักกีฬาทีมฟุตซอล ประถม ครอบครัวและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เก็บสร้อยคอทองคำหนัก2บาทได้บริเวณสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและให้ผู้ปกครองนำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ซึ่งเจ้าของสร้อยคือ อ.อภิรัฐ เทียนสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในการนี้ต้องขอขอบคุณนักเรียน เพื่อนๆ อ.ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา ครอบครัวนักเรียน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งที่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป..